La innovació tecnològica, una eina a l’abast per millorar la gestió ambiental de residus

Els residus són una font de recursos. Amb un model econòmic basat en l’eficiència i la reutilització es poden reintegrar la majoria de residus en el cicle productiu i de consum fins a esgotar el cicle de vida dels seus materials o, en el cas dels residus orgànics, retornar-los al sòl del qual provenen. De tota manera, les despeses ambientals, tècniques i econòmiques de la recuperació no sempre fan compatible aquests principis ferms amb la crua realitat. A més a més, en aquest àmbit, com en tants d’altres, hi intervé la veu d’Europa.

Precisament l’última directiva europea, que es va fer pública a finals de l’any passat, s’especifica per primera vegada l’eficiència energètica mínima que han de complir les instal·lacions per a ser considerades “valoritzadores” en lloc d’”eliminadores” de residus. Aquesta fórmula és, per tant, una eina més per a preveure legalment la incineració amb recuperació d’energia en la jerarquia de la gestió de residus, admetent el seu valor energètic i ambiental, i no només tipificant aquestes instal·lacions com a “tractadores de residus”. Les millors tecnologies disponibles per a incineració amb valorització energètica s’hauran d’implementar obligatòriament arreu d’Europa l’any 2024, com a data límit.

La millora de l’eficiència i del comportament ambiental d’aquestes tecnologies de tractament tèrmic i fisicoquímic, així com l’estudi i aplicació de noves alternatives com la gasificació o la piròlisi en el tractament de determinades tipologies de residus, són qüestions que obren la possibilitat a potenciar l’aprofitament energètic dels residus, en la línia del que ja s’està fent en els països més desenvolupats del centre i el nord d’Europa.

A Catalunya, la Mancomunitat de Camp de Tarragona ja s’ha posat a treballar per tal d’assolir els objectius europeus de cara al 2024, i ha elaborat un Pla Estratègic que preveu el desenvolupament de quatre àmbits. El Tècnic, per a la renovació dels equips i les obres associades; l’Econòmic, que defineix el pla de viabilitat per executar les actuacions i les inversions; la Responsabilitat Social, adequant al Pla Director al Codi Ètic, el compromís amb la societat, la transparència i el compromís amb la sensibilització de la societat. I en l’àmbit dels Recursos Humans s’inclou la formació continuada i es busquen les possibilitats d’inserció social.

 Amb el Pla Estratègic de la Mancomunitat i les directives europees, que cada vegada estableixen uns estàndards ambientals més exigents, la planta s’acosta a les fites comunes per aconseguir ser una societat smart, aquella que aposta per a la innovació tecnològica com a eina de millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans, i a instaurar en el dia a dia l’economia circular, un sistema econòmic més sostenible i humà.

SIRUSA implementa millores a la seva planta de Tarragona

La planta de valorització energètica operada per SIRUSA al Camp de Tarragona va aprofitar l’operació programada d’aturada tècnica de la revisió anual de les instal·lacions per implementar altres millores que estan ja orientades a les inversions futures. Les millores tecnològiques que s’han produït optimitzaran encara més l’eficiència del sistema de funcionament de la planta. En total la inversió és propera al milió d’euros.