Recupera materials per a ser reutilitzats (les escòries són compostos silícics,
utilitzats en subbase de carreteres, anivellaments de terrenys, restauració d'àrees
degradades per a activitats extractives, etc).


Recupera l'energia dels residus que, d'una altra manera, serien deixats en abocadors. Proporciona, per tant, un estalvi en combustibles fòssils tradicionals, alguns dels quals generen energia amb un fort impacte ambiental negatiu (petroli, carbó, etc). A més, l'energia dels residus es considera com a energia renovable, ja que una part dels residus urbans està constituïda per matèria que es renova en el planeta (fusta, tèxtils, etc).


Elimina contaminants ambientals que es troben en les escombraries (dioxines).


Uns altres contaminants dels residus (per exemple els metalls pesants) queden fixats
en els residus propis o en les cendres.
I quan són dipositats en els abocadors especials, s'evita el possible impacte d'aquests contaminants amb l'entorn.


S'eviten els perills ambientals, contaminació d'aigües, riscs sanitaris per rosegadors i insectes, derivats de l'abandonament de residus en abocadors incontrolats.


La incineració d'RSU a Catalunya dóna servei a la brossa que produeixen 1.600.000 habitants.