El domicili social es troba a Sant Adrià de Besòs (Barcelona),
  al carrer Eduard Maristany s/núm.
  (Planta Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs).

  L'Associació és inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el número 21.774.
  No té ànim de lucre i l'àmbit d'actuació és, principalment, el territori de Catalunya.
  Manté una estreta col.laboració amb l'Asociación Empresarial de Valorización
  Energética de RSU (AEVERSU) de la qual la majoria de membres també, en forma part.
  Analitzar, estudiar i discutir les qüestions relatives al tractament de residus sòlids urbans, mitjançant procediments tèrmics amb valorització energètica, com també
  fomentar i desenvolupar les noves tecnologies aplicables a la matèria, ressaltant-ne
  les millores mediambientals que puguin aplicar-se
  a les instal.lacions.


  Col.laborar, aportant els coneixements científics, tècnics
  i operatius dels associats, amb les diferents administracions, d'àmbit estatal,
  autonòmic o local, i també amb institucions
  i entitats que pertanyen a la Unió Europea, en tasques com
  el suport per a l'elaboració o la modificació de la legislació, la reglamentació i
  l'actualització tècnica. Tot relacionat directament
  o indirectament amb les instal.lacions de Valorització Energètica
  d' RSU. L'objectiu és obtenir una millor gestió i una major difusió del seu
  funcionament i esforçar-se a millorar la conservació del medi ambient.


  Promoure i intensificar al màxim l'intercanvi de coneixements entre els associats
  i la seva difusió a terceres persones i a l'opinió pública.


  Defensar davant qualsevol organisme, jurisdicció i institució, els interessos
  comuns de les empreses i entitats associades.


  Establir relacions amb les organitzacions, associacions
  i entitats públiques o privades, ja siguin nacionals o estrangeres, les finalitats
  de les quals siguin similars.

  Els òrgans de representació, govern i administració de l'associació seran:
  l'Assemblea General i la Junta Directiva.
  La Junta Directiva està formada per president, vicepresident, director-gerent,
  secretari, tresorer i un màxim de deu vocals.