Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials (IRSUSA)
(Girona, Salt i Sarrià de Ter)

Hores/any operació:8.200
Tipus de residus: RSU
Nre. de línies actuals: 2
Capacitat d'incineració per línia: 2´5 t/h
Tipus de forn: graella mòbil de retrocés
Tones incinerades: 41.000 t/any
PCI combustible : 1.500/1.900 Kcal/Kg
Temperatura de combustió: 1000 Cº
Potencia màxima: 1.6 mW/h
Tipus de condensador: d'aigua
Sistema de depuració de gasos:
Sec amb electrofiltres i filtre de mànegues
Reactiu: Ca(OH)2
Sistema d'injecció de carbó actiu

Toneladas entradas al centro:43.900 t
Toneladas incineradas: 28.200 t
Venta neta energia eléctrica: 3.125.000 kWh
Producción energia eléctrica: 6.693.700 kWh

Producció cendres: 736 t
Producció escories: 6.204 t
Escories valoritzables: 6.204 t
Cendres per estabilitzar: 736 t
Aprofitament de residus: SI
Tipus: Escories i ferralla
Inertització de residus: No
Estabilització de cendres: Realitzada per ECOIMSA, ECOCAT y ENVILANT(ATLAS), (Gestors externs autoritzats)
Destí de residus no aprofitats: Gestor extern autoritzat

VALOR
Limit
Emissió 2005
Partícules totals
30
7.5
CO
100
6.7
HCl
50
6.6
HF
2
<0.4
TOC
20
3
300
<60
Metales
Pb+Cr+Cu+Mn
5
0.91
NI+As
1
<0.05
Cd+Hg
0.2
<0.03
Dioxinas y furanos
0.1
0.023

*Concentracions corretgides al 11% d'oxigen
Valors referits a condicions de: 273K,101.3kPa, 11% O2 i gas sec

Paratge Campdorá s/núm.

17461 (Girona)

Tel. 972 21 74 33


Fax. 972 22 31 53