1-Fossat d'escombraries
  2-Grua pont per a les escobraries
  3-Distribuïdor vibratori
  4-Graella principal d'assecatge
  5-Graella principal
  6-
Graella final
  7-Aire primari
  8-Pre-escalafador d'aire per vapor
  9-Caldera
10-Filtre electrostàtic
11-Ventilador de tir
12-Xemeneia
13-Fossat d'escòries
14-Ventilador secundari
15-Transportador de cendres
16-Ventilador i aire de combustió
17-Cremador de gas natural
18-Conducte d'entrada al reactor
19-
Reactor
20-Filtre de màneges