Tractament i Revalorització dels Residus del Maresme, S.A
(TRMSA) (Mataró)
Hores/any operació: 8.000
Tipus de residus: RSU + RI assimilables urbans
Nre. de línies actuals: 2
Capacitat d'incineració per línia: 10 t/h. de PCI 2000 Kcal/Kg
Tipus de forn: graella mòbils de barrots
Tones incinerades: 160.000 t/any
PCI combustible:1.300/3.000 Kcal/Kg
Temperatura combustió: 1.080 Cº
Potència màxima: 11 mW/h
Tipus de condensador: Aerorefrigerant
Sistema de depuració de gasos: semisec amb filtre electroestàtic
Reactius:CaO
Sistema d'injecció de carbó actiu

Toneladas recibidas:168.290 t
Toneladas incineradas: 155.608 t
P.C.I.(Kcal/kg): 2.150

T/any
% entrada
Planta valorització energética
Escories
38.346 t
24,7 %
Cendres
6.478 t
4,16 %
Ferralla
1.078 t
0,69 %
Prod. Electricitat
80.432 MWh
Venta electricitat
67.633 MWh
Planta triatje
Plástics
163 t
0.44 %
Paper/Cartro
788 t
2.14 %
Metalls férrics
267 t
0,69 %
Metalls no férrics
12 t
0,03 %
Vidre
252 t
0,63 %
VALOR
Limit
Emissió 2005
Partícules totals
30
4.9
CO
100
42.38
HCl
50
7.45
HF
2
0.28
TOC
20
4.45
300
59.97
Metales
Pb+Cr+Cu+Mn
5
0.09
NI+As
1
0.03
Cd+Hg
0.2
0.01
Dioxinas y furanos
0.1
0.011

*Concentracions corretgides al 11% d'oxigen
Valors referits a condicions de: 273K,101.3kPa, 11% O2 i gas sec

Riera d´Argentona. s/núm

08302 Mataró

Tel.93 741 15 15

Fax.93 799 52 16