Tractament i selecció de Residus, S.A (TERSA)
Hores/any operació:7.600 (màxim)
Tipus de residus: Urbans RSU
Nre. de línies actuals: 3
Capacitat d'incineració per línia: 12.5 t/h. de PCI 1800 Kcal/Kg
Tipus de forn:graella lliscants
Temperatura de combustió (mitjana): 900 Cº
Potència turbo alternador:17.7 mW/h
PCI combustible: 1700/2100 Kcal/Kg
Tones incinerades: 285.000 t/any
Tipos de condensador:D'aigua de mar
Sistema de depuració de gasos:semisec amb electrofiltres i filtre de mànegues
Reactiu: CaO
Sistema d'injecció de carbó actiu

Toneladas incineradas: 336.418 t/any
Venta neta energia eléctrica: 138.919 MWh
Producción energia eléctrica: 160.406 MWh

Producció cendres: 11.650 t/any
Producció escories: 67.931 t/any
Escories valoritzables: 67.931 t/any
Ferralla recuperada: 7.731 t/any
Cendres per estabilitzar: 11.650 t/any
Aprofitament de residus: Escories
Estabilització de cendres: Si
Destí de residus no aprofitats: Dipósit de seguretat

VALOR
Limit
Emissió 2005
Partícules totals
30
4.6
CO
100
42.5
HCl
50
14.2
HF
2
0.12
TOC
20
1
PCDD/PCDF
0.1
0.004
300
41.3
Metales
Pb+Cr+Cu+Mn
5
0.361
NI+As
1
0.037
Cd+Hg
0.2
0.033
NOx (ppm)
200
138.2

*Concentracions corretgides al 11% d'oxigen
Valors referits a condicions de: 273K,101.3kPa, 11% O2 i gas sec

Av. Eduard Maristany s/núm.

08930 Sant Adriá del Besòs
Tel.93 462 78 70
Fax.93 462 78 75(gral)